«Powrót

KAS z Łodzi zatrzymała prawie 25 ton nielegalnie przywiezionych czynników chłodniczych

KAS z Łodzi zatrzymała prawie 25 ton nielegalnie przywiezionych czynników chłodniczych

KAS z Łodzi zatrzymała prawie 25 ton nielegalnie przywiezionych czynników chłodniczych

Na zdjęciu palety z butlami zapakowanymi w kartony,  ustawione w hali magazynowej.
Na zdjęciu umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej ogląda kartony z butlami.
Na zdjęciu umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej oraz dwoje parcowników Inspekcji Ochrony Środowiska podczas kontroli.
Na zdjęciu umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej ogląda kartony z butlami.
  • Funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, podczas odprawy celnej zatrzymali czynniki chłodnicze* o wartości rynkowej ok. 2,5 mln złotych, wwiezione do kraju bez wymaganych zezwoleń  i oznaczeń.
  • Są to fluorowane gazy cieplarniane, nawet kilkanaście tysięcy razy bardziej niebezpieczne dla środowiska od dwutlenku węgla.


Dwie przesyłki gazów, m.in. R134Aa, R404A R410A, o łącznej wadze 24.459 kg, wytypowali do kontroli funkcjonariusze łódzkiego CUDO (Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw).  Import towaru zgłoszono w imieniu przedsiębiorcy z siedzibą na Ukrainie.

Kontrola dokumentów dokonana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i identyfikacja gazów, przeprowadzona przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, we współpracy z Inspekcją Ochrony Środowiska i pracownikami Fundacji Ochrony Klimatu PROZON, nie pozostawiła wątpliwości, że towar nie spełniał podstawowych wymogów związanych z jego przywozem na obszar UE. Przede wszystkim importer nie posiadał pozwolenia na przywóz w ramach przyznanych przez Komisję Europejską kontyngentów (norm przywozowych), a do tego część gazu przewożono niezgodnie z przepisami, tzn. w pojemnikach jednorazowego użytku, bez odpowiednich oznaczeń. Dodatkowo, do przesyłek nie dołączono specjalnego oświadczenia, potwierdzającego wyprodukowanie czynnika chłodniczego w sposób przyjazny dla środowiska.

Wykrycie nieprawidłowości umożliwiło nie tylko użycie nowoczesnych urządzeń, ale przede wszystkim zadecydowało o tym przygotowanie merytoryczne i wiedza funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, dotycząca skomplikowanych regulacji prawnych UE w zakresie obrotu gazami sklasyfikowanymi jako cieplarniane.

Teraz o losach przesyłek zadecyduje sąd, który może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Możliwe jest również, po wydaniu odpowiedniej decyzji, zniszczenie towaru na koszt importera pod dozorem organu celno-skarbowego.

* Czynnik chłodniczy to substancja o właściwościach termodynamicznych, która uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym lub w pompie ciepła. Niektóre z dostępnych czynników wycofywane są ze względu na ich szkodliwość dla warstwy ozonowej lub ze względu na to jaki wpływ mają na globalne ocieplenie. Dotyczy to gazów fluorowanych, które są silnymi gazami cieplarnianymi.  Fluorowane gazy cieplarniane to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP). Efekt jaki wywierają na środowisko jest nawet do 23 000 razy większy od wpływu jaki ma dwutlenek węgla. Produkcja i zużycie tych gazów na świecie bardzo szybko rośnie, powodując zmiany klimatu. Stale rosnąca emisja gazów fluorowanych wynikająca z ich wykorzystywania do bardzo wielu zastosowań, np. jako czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, spowodowała konieczność podjęcia ogólnoświatowych działań. Unia Europejska stopniowo redukuje emisję fluorowanych gazów cieplarnianych przede wszystkim poprzez regulowanie ich ilości wprowadzanych do obrotu w danym roku kalendarzowym w ramach kontyngentów przydzielanych producentom i importerom.