Status sprawy

  Status sprawy

  Status sprawy

  Status prawny urzędu skarbowego reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947, z późn. zm.). Naczelnik Urzędu jest organem podatkowym pierwszej instancji oraz finansowym organem postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
  W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, urzędy skarbowe wraz z nadzorującą je Izbą Administracji Skarbowej, stanowią jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej.
  Urzędem Skarbowym kieruje Naczelnik, który odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.
  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz. 1947, z późn. zm.),
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 41, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393),
  • regulamin organizacyjny.