«Powrót

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dostępność architektoniczna

Adres: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź

Budynek Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest na osiedlu Marianów w dzielnicy Bałuty. Znajduje się na zachód od ronda ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej. Budynek mieści się naprzeciwko zjazdu z ulicy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w ulicę Teofilowską.

Do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W bliskim sąsiedztwie placówki znajduje się przystanek komunikacji miejskiej „Świętej Teresy – Kaczeńcowa", do którego dojeżdżają linie autobusowe 6, 76, 81 i 89.

Wejście główne do  budynku Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty usytuowane jest od strony ul. Świętej Teresy od Dzieciatka Jezus.

Od ulicy i znajdującego się przy niej przystanku komunikacji miejskiej prowadzi chodnik. Jest on usytuowany prostopadle do ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Chodnik nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Nad wejściem do budynku w listopadzie 2018 r. zamontowano znacznik systemu TOTUPOINT. Treść komunikatu wyświetlanego przez aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkowników: „Od przystanku autobusowego "Kaczeńcowa" w kierunku Szczecińskiej, należy się cofnąć o kilka metrów a następnie skręcić w lewo, czyli pozostawić ulicę za plecami. Tu jest przejście przez ścieżkę rowerową. Dalej trzeba iść prosto aż do wejścia, nad którym zamontowany jest znacznik. Za drzwiami jest mały przedsionek z którego wychodzi się drugimi wahadłowymi drzwiami umieszczonymi nieco po prawej. Za nimi, dokładnie na wprost, w odległości 4-5 metrów jest punkt informacyjny.

Aby dojść do toalety dla osób niepełnosprawnych należy przy punkcie
informacyjnym skręcić w prawo. Wejście do toalety znajduje się na lewej ścianie tuż przed końcem holu, czyli tuż przed początkiem prowadzącego dalej korytarza".

Przed budynkiem od strony ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus funkcjonuje parking dla klientów, na którym po prawej i lewej stronie wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia).

Przed wejściem głównym do budynku znajduje się stopień, co jest przeszkodą architektoniczną jednak, po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Po wejściu do budynku na wprost wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

W budynku brak windy, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku.

Na parterze budynku, po lewej stronie od punktu informacyjnego, utworzono, oznaczono i odpowiednio wyposażono pokój przyjęć dla osób niepełnosprawnych, wszyscy pracownicy urzędu schodzą do osób niepełnosprawnych celem obsługi. Ponadto na parterze budynku funkcjonuje Sala Obsługi Podatnika (bez ograniczeń architektonicznych), zapewniająca kompleksową obsługę Podatnika w jednym miejscu.

W urzędzie zastosowano elementy adaptacji i aranżacji otoczenia dla osób słabo widzących. Kolor pełni również funkcję informacyjną, poprawiającą orientację w terenie – kolorem oznaczono zmiany poziomu powierzchni np. schody, stopnie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Są oznaczenia w druku powiększonym i w kontrastowych kolorach (np. tabliczki z numerami pokoi) dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ponadto w Urzędzie zainstalowano monitor z komunikatami podatkowymi. Taka forma przekazu ma na celu ułatwienie pozyskania informacji przez osoby niewidzące oraz słabo widzące – przekaz za pośrednictwem wizji i fonii. Dodatkowo na Sali Obsługi Podatnika oraz nad wejściem do Urzędu zainstalowano „linijkę świetlną". Wyświetlane komunikaty są ułatwieniem dla osób nie słyszących lub słabo słyszących.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z urzędem mają prawo do:

  • korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  • usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez urząd, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.: korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie faksów, korzystanie ze strony internetowej danej instytucji,
  • świadczenia w postaci usług tłumacza: polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM, sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w urzędzie. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Naczelnik Urzędu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Na terenie budynku znajdują się informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.