Zasady organizacji praktyk studenckich, uczniowskich oraz staży w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, w urzędach skarbowych województwa łódzkiego oraz w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi

  Zasady organizacji praktyk studenckich, uczniowskich oraz staży w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, w urzędach skarbowych województwa łódzkiego oraz w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi

  Zasady organizacji praktyk studenckich, uczniowskich oraz staży w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, w urzędach skarbowych województwa łódzkiego oraz w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi

  Podstawowym celem praktyki studenckiej, uczniowskiej oraz staży jest zapoznanie z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności ze strukturą organizacyjną, zakresem działania oraz aktami prawnymi stosowanymi w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi (zwanych dalej „Przyjmującym na praktyki").

  Praktyki studenckie:

  • Odbywają się na podstawie pisemnego porozumienia lub umowy zawieranej pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Łodzi a szkołą wyższą kierującą na praktykę;
  • Praktyki studenckie są organizowane w ciągu całego roku kalendarzowego w minimalnym wymiarze 2 tygodni;
  • Praktyki studenckie są nieodpłatne, studentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia finansowe w związku z odbywaniem praktyki u Przyjmującego na praktykę;

  Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o wyrażenie zgody na odbycie praktyk studenckich wraz z informacją o kierunku studiów, miejscem i terminem odbywania praktyk;
  2. CV;
  3. Skierowanie ze szkoły wyższej;
  4. Program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły wyższej;
  5. Okazanie oryginału dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez szkołę wyższą lub ubezpieczenie indywidualne).

  Wymagane oświadczenia:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;\Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  2. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi lub w wybranym urzędzie skarbowym w województwie łódzkim lub w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi, co najmniej 2 tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na praktykę studencką podejmie osoba upoważniona do reprezentowania Przyjmującego na praktykę. Zasady organizacji praktyk studenckich mają zastosowanie do studentów krajowych szkół wyższych. Ilość miejsc na praktyki oraz czas ich trwania jest związany z bieżącymi potrzebami Izby Administracji Skarbowej w Łodzi lub urzędów skarbowych w województwie łódzkim lub w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi.

  Praktyki uczniowskie:

  • Odbywają się na podstawie pisemnego porozumienia lub umowy zawieranej pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Łodzi a szkołą kierującą na praktykę;
  • Praktyki uczniowskie są organizowane dla uczniów/słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz zobowiązanych do odbycia praktyk uczniowskich w wymiarze, co najmniej 10 dni roboczych;
  • Praktyki uczniowskie są nieodpłatne, uczniowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia finansowe w związku z odbywaniem praktyki u Przyjmującego na praktykę.

  Wymagane dokumenty:

  1. Skierowanie ze szkoły kierującej na praktykę;
  2. Program praktyki zaakceptowany przez uprawniony organ ze szkoły;
  3. Okazanie oryginału dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas odbywania praktyki (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

  Wymagane oświadczenia:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  3. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi lub w wybranym urzędzie skarbowym w województwie łódzkiego lub w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi co najmniej 2 tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki. Dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na praktykę uczniowską podejmie osoba upoważniona do reprezentowania Przyjmującego na praktykę. Ilość miejsc na praktyki oraz czas ich trwania jest związany z bieżącymi potrzebami Izby Administracji Skarbowej w Łodzi lub urzędów skarbowych w województwie łódzkim lub w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi.

  Staże dla osób bezrobotnych

  • Przeznaczone są dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne;
  • Ich organizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów pracy, które kierują osoby bezrobotne na staż;
  • W ramach organizacji staży Izba Administracji Skarbowej w Łodzi współpracuje również ze szkołami wyższymi oraz z organizacjami pozarządowymi.

  Wymagane dokumenty:

  1. CV;
  2. Skierowanie do odbycia stażu lub deklaracja współpracy ze szkoły wyższej lub z organizacji pozarządowych.

  Wymagane oświadczenia:

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
  2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  3. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzilub w wybranym urzędzie skarbowym w województwie Łódzkim lub w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi. Zakwalifikowanie osób bezrobotnych na staż następuje po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej i zatwierdzeniu kandydatury osoby bezrobotnej. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na staż podejmie osoba upoważniona do reprezentowania Przyjmującego na staż.

  Inne informacje:

  Przyjmujący na praktykę może zażądać od szkoły wyższej lub szkoły ponadpodstawowej odwołania osoby odbywającej praktykę w przypadku, gdy naruszy ona dyscyplinę pracy lub zasad BHP.Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy lub zasad BHP spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia możliwe jest bez uprzedniego uzgodnienia ze szkołą wyższą lub szkołą ponadpodstawową, nie dopuszczenie do kontynuowania praktyki przez tę osobę. Przyjmujący na praktykę/staż wyznacza opiekuna dla osoby odbywającej praktykę/staż. Każdy student/uczeń/stażysta odbywający praktykę/staż u Przyjmującego, obowiązany jest do przestrzegania tajemnicy skarbowej oraz polityki bezpieczeństwa informacji, zapoznania się z regulaminem pracy, odbycia szkolenia z zakresu BHP i ppoż. Na okres odbywania praktyki/stażu osoba odbywająca praktykę/staż otrzymuje od Przyjmującego właściwe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z wykonywanymi zadaniami oraz inne upoważnienia niezbędne do realizacji zadań.

  Osoby do kontaktu:

  Klaudia Becht-Dańczak
  tel. 42 25 47 260