Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Podstawę prawną dzialania, organizację i zakres zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego stanowią:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.);
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);
  3. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
  4. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r., poz. 12);
  5. przepisy odrębne;
  6. Regulamin organizacyjny.

  Urząd Skarbowy jest jednostką organizacyjną obsługującą Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie następujących zadań:

  1. ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych nalezności na podstawie odrębnych przepisów;
  2. wykonywanie zadań wierzyciela należności pienięznych;
  3. wykonywanie egzekucji administracyjnej nalezności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
  4. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązkow podatkowych;
  5. prowadzenie ewidencji podatników i płatników;
  6. wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających;
  7. współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi określonych przepisami prawa międzynarodowego;
  8. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom tzrecim przy dochodzeniu podatkow, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz korzystaniem z pomocy tych państw;
  9. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym;
  10. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców;
  11. wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 523 ze zm.) oraz w Kodeksie karnym skarbowym;
  12. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.12.2020 Data publikacji: 29.12.2020 14:38 Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2020 14:38
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian