Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Podstawę prawną działania, organizację i zakres zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego stanowią:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (j.t Dz. U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.);
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);
  3. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
  4. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r., poz. 12);
  5. przepisy odrębne;
  6. Regulamin organizacyjny.

  Do zakresu działania Naczelnika Urzędu Skarbowego należy:

  1. ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów,
  2. rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych,
  3. wykonywanie kontroli podatkowej,
  4. podział i przekazywanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin,
  5. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
  6. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań statutowych,
  7. dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych urzędu obsługującego Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  8. wspieranie podatników w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych,
  9. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

  Do zakresu działania Urzędu Skarbowego należy:

  • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
  • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • wykonywanie kar majątkowych w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

  Terytorialny zasięg działania urzędu skarbowego został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1441)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 15:14 Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2022 09:37
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Dariusz Śledź Osoba modyfikująca: Agnieszka Srzednicka
  Rejestr zmian