«Powrót

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Obsługa osób niepełnosprawnych

Piktogram osób niesłyszących

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,

2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów,
  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:
  • poczta elektroniczna: ucs@ld.mofnet.gov.pl
  • fax: +48 42 654 13 86
  • telefon: +48 42 654 11 31
  • osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.
Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Urzędu przy ul. ks. Brzóski 24 w Łodzi.
Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
Pliki do pobrania: