Skargi,wnioski i petycje

  Skargi,wnioski i petycje

  Skargi,wnioski i petycje

  Skargi, wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Ustawa ta określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposobów postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków  w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi i podległych jemu jednostek.

  Naczelnik i Zastępcy Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 15.30 – 17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  W pozostałe dni tygodnia Naczelnik i Zastępcy Naczelnika przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod nr + 48 42 654 11 31.

  Skargi i wnioski do Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi można składać na kilka sposobów:

  • wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi, ul. ks. Brzóski 24, 91-315 Łódź,
  • złożyć osobiście w kancelarii Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi w godz. 7.30 – 15.30,
  • przesłać faksem pod nr +48 654 13 86,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: lodzki.ucs@mf.gov.pl,
  • przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres: http://epuap.gov.pl,

  Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 10:27 Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2020 10:15
  Autor: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi Osoba publikująca: Beata Bińczyk Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian