«Powrót

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. 2016.1764) są udostępnione na wniosek. Wniosek po wypełnieniu należy przesłać: na adres poczty elektronicznej Urzędu lub listownie na adres siedziby Urzędu.
 
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:
 
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (j.t. Dz. U.2015.613 ze zm.),
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. 2016.1167),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922),
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2016.1764).
 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
 
Informacje sektora publicznego będące w posiadaniu Łodzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.2016. 352).
 
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku (art.  22 ust. 1 ustawy). Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku (art.22 ust. 2 ustawy).
 
Podmioty pozyskujące informacje z Biuletynu Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi lub na wniosek, w celu jej ponownego wykorzystywania, są zobowiązane do:
 
wskazania źródła poprzez podanie pełnej nazwy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, czasu wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
niemodyfikowania pozyskanej treści informacji publicznej;
zamieszczenia jej w treści w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia (Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi).
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych, przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.
 
Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określone są w art. 6 ww. ustawy.
 
Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Warunki nakładania opłat określa rozdział 4 ww. ustawy.
 
Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej, odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.02.2017 Data publikacji: 20.02.2017 12:42 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 11:01
Autor: Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi Osoba publikująca: Beata Bińczyk Osoba modyfikująca: Beata Bińczyk
Rejestr zmian