Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  Zasady udostępniania informacji publicznej

  IInformacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Skarbowego , zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.) są udostępnione na wniosek. Wniosek po wypełnieniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej Urzędu lub listownie na adres siedziby Urzędu.

  Urząd Skarbowy udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900 t.j.);
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.);
  • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000);
  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o odstępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.);
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (załącznik nr 2 Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Izbach Administracji Skarbowej).

  Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych, Urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.
  Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.
  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Urząd następuje w drodze decyzji.
  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
  Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2016 Data publikacji: 01.04.2016 12:21 Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019 09:04
  Autor: Agnieszka Pawlak Osoba publikująca: Agnieszka Pawlak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak