Jak zostać biegłym skarbowym?

  Jak zostać biegłym skarbowym?

  Jak zostać biegłym skarbowym?

  Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, biegły skarbowy to rzeczoznawca w określonej dziedzinie, uprawniony do wyceny majątku zobowiązanego i wpisany na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę administracji skarbowej. Organ egzekucyjny zwraca się do biegłego skarbowego o oszacowanie wartości zajętej ruchomości lub prawa majątkowego.

  Podkreślenia wymaga, że izba administracji skarbowej prowadzi listę biegłych skarbowych tylko w powyższym zakresie, tj. w zakresie oszacowania wartości ruchomości i praw majątkowych. Natomiast listę biegłych do spraw m.in. oszacowania wartości nieruchomości prowadzi właściwy sąd okręgowy. Przy czym, do oszacowania wartości nieruchomości dla potrzeb organu egzekucyjnego, organ egzekucyjny wyznacza rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Izba administracji skarbowej nie jest uprawniona do prowadzenia listy biegłych do spraw oszacowania wartości nieruchomości.

  W celu uzyskania wpisu na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi, należy przesłać na adres Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (ul. Kościuszki 83, 90-436 Łódź) lub w złożyć Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Łodzi (pok. nr 1), następujące dokumenty:

  • Wniosek o wpis na listę biegłych skarbowych – brak konkretnego wzoru (forma podania),
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – brak konkretnego wzoru,
  • Kopie: dyplomu ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplomu mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
  • Opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez kandydata na biegłego skarbowego teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku,
  • Informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega – zakres powinien być zwięzły i konkretny,
  • Dokument stwierdzający tożsamość kandydata – ksero np. dowodu osobistego,
  • Dokument stwierdzający jego niekaralność – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – do uzyskania w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie, punktach informacji Krajowego Rejestru Karnego prowadzonych przez sądach powszechnych (w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, przy ul. Pomorskiej 37) lub elektronicznie na e-Platformie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web (link otwiera nowe okno) – dokładne informacje dotyczące przedmiotowego zaświadczenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego (link otwiera nowe okno),
  • Opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.

  W przypadku kompletu złożonych dokumentów i pozytywnej weryfikacji uprawnień kandydata, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi zawiadamia kandydata o wpisie na listę biegłych skarbowych, wskazując pozycję na liście i zakres uprawnień.

  Wskazane wyżej zawiadomienie stanowi jednocześnie wezwanie do przybycia do Izby Administracji Skarbowej w Łodzi w celu złożenia wzoru uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbowego oraz potwierdzenia za zgodność przedstawionych wcześniej kopii dokumentów – co oznacza, że należy zabrać ze sobą ich oryginały, do wglądu pracownika prowadzącego przedmiotową listę.

  W przypadku odmowy dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi wydaje postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

  Uwagi:

  • w celu ułatwieniu kontaktu, warto na wniosku wskazać numer kontaktowy,
  • prowadzeniem listy biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi zajmuje się Pani Urszula Jakiel (siedziba w Łodzi przy ul. Gibalskiego 2/4, pok. 30), tel 42 28 99 722,
  • wynagrodzenie biegłych skarbowych określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 654),
  • ww. dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu na listę biegłych skarbowych nie posiadają określonego terminu ważności, jednak wskazane jest, aby były aktualne.

  Podstawa prawna: art. 67c i art. 110s § 1 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r.. poz. 479 ze zm).

  Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przy ul. Gibalskiego 2/4 w Łodzi, w Dziale Egzekucji Administracyjnej, telefon kontaktowy 42 28 99 722.

  RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lodzkie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych w siedzibach organów Krajowej Administracji Skarbowej woj. łódzkiego.

  Rejestr zmian