«Powrót

Warunki umożliwiające uzyskanie przez podatnika zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni

Warunki umożliwiające uzyskanie przez podatnika zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni

Warunki umożliwiające uzyskanie przez podatnika zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni

Informujemy, że z dniem 1. września 2019 r., na skutek zmiany treści art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1520), zmodyfikowano warunki umożliwiające uzyskanie przez podatnika zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK. Wprowadzona zmiana nakłada na podatnika obowiązek, celem uzyskania zwrotu w ww. terminie, złożenia w urzędzie skarbowym potwierdzenia zapłaty należności wynikających z faktur, które zostały w całości zapłacone przez podatnika za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, nie później niż w dniu złożenia deklaracji