Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Minister właściwy do spraw Finansów Publicznych oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź
  • pocztą elektroniczną pod adresem: ias.lodz@mf.gov.pl
  • telefonicznie - 42 25 47 000.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) , z którym można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod.lodz@mf.gov.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, a ich przetwarzanie odbywa się w szczególności w celu realizacji zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r., poz. 768 ze zm.; dalej ustawa o KAS).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych
  • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a ich nie podanie wiąże się z konsekwencjami określonymi w przepisach ustawy o KAS oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.).

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DIAS w Łodzi Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez IAS w Łodzi na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.