«Powrót

Dotacje

Dotacje

Dotacje

Dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Zasady dotowania posiłków sprzedawanych w barach mlecznych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 461).

W rozporządzeniu tym ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do dotowanych posiłków oraz szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczania dotacji oraz termin zwrotu dotacji.

W rozporządzeniu zostały zdefiniowane między innymi pojęcia:

  • przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie.
  • surowców – surowce zużyte do sporządzenia dotowanych posiłków w barach mlecznych, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dotowanego posiłku jest to przetworzona i gotowa do spożycia potrawa mleczno-nabiałowo-jarska, która została przyrządzona wyłącznie z surowców lub wody, sprzedawana
  • w barze mlecznym konsumentom spożywającym posiłki na miejscu lub na wynos, zaewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących lub poprzez wystawienie faktury, w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie dotowanego posiłku; przy czym przetworzeniem potrawy jest proces przyrządzania potrawy wchodzącej w skład dotowanego posiłku, w wyniku którego zakupione przez przedsiębiorcę prowadzącego bar mleczny surowce otrzymują nowy kształt, wygląd, postać, formę, cechy lub właściwości
  • narzutu powiększającego wartość surowców zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków w barach mlecznych.

 

Wymogi formalne skorzystania z dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych zostały określone w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Dotacja może być przekazana na dotowane posiłki przedsiębiorcy prowadzącemu bar mleczny, który:

1) stosuje stawkę narzutu nieprzekraczającą 56% wartości surowców zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków;

2) sprzedaje dotowane posiłki w lokalu oznaczonym jako „bar mleczny";

3) spełnił warunki, o których mowa w § 5, § 6 i § 10 rozporządzenia – tj.:

  • w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, za który przedsiębiorca będzie ubiegał się o dotację, złożył do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej zgłoszenie zamiaru skorzystania w danym roku z dotacji (w treści zgłoszenia przedsiębiorca wskazuje prognozowaną kwotę dotacji, o jaką będzie wnioskował i sposób jej obliczenia); przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć korzystanie z dotacji w ciągu roku, składa zgłoszenie nie później niż 30 dni przed miesiącem, za który przedsiębiorca będzie ubiegał się o dotację,
  • do 10. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego ma dotyczyć dotacja, przedsiębiorca składa do dyrektora izby administracji skarbowej informację o prognozowanej kwocie dotacji na kolejny miesiąc i sposobie jej obliczenia,
  • przedsiębiorca korzystający z dotacji prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową zakupionych surowców zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków oraz sporządza i gromadzi karty recepturowe tych posiłków,

4) w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przedsiębiorca ubiega się o dotację, złożył on wniosek o wypłatę dotacji.

Sposób prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych surowców zużytych do sporządzenia posiłków dotowanych oraz sporządzania i gromadzenia kart recepturowych dotowanych posiłków przedsiębiorca prowadzący bar mleczny ustala w formie pisemnej z dyrektorem izby administracji skarbowej.

 

Stawka dotacji wynosi 40 %, obliczana jest w odniesieniu do wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, powiększonej o narzut.

Do rozporządzenia został sporządzony załącznik, w którym zawarto wykaz surowców do sporządzania posiłków w barach mlecznych, do których przedsiębiorca może uzyskać dotację. Załącznik ten zawiera 95 pozycji, z wyszczególnieniem surowców oraz odpowiadającym im symbolami PKWiU.

Przedsiębiorca ubiegający się o wypłatę dotacji składa wniosek o wypłatę dotacji do izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przedsiębiorca ubiega się o dotację. Do wniosku załącza obliczenie kwoty dotacji na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

Naczelnik urzędu skarbowego sprawdza prawidłowość obliczenia przez przedsiębiorcę kwoty dotacji i przekazuje wniosek do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Następnie dyrektor izby skarbowej w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek, podejmuje decyzję w sprawie udzielenia dotacji i informuje przedsiębiorcę o wyniku rozpatrzenia wniosku.

W przypadku przyznania dotacji, jej wypłata następuje niezwłocznie, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

 

Rozporządzenie wprowadziło obowiązek zamieszczania przez dyrektora izby administracji skarbowej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacji o prognozowanej kwocie dotacji przypadającej na poszczególnych przedsiębiorców na dany miesiąc oraz informacji o wysokości dotacji przekazanej poszczególnym przedsiębiorcom.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 10:10 Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2019 13:18
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
Rejestr zmian