• Dotacje

    Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

    W rozporządzeniu ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do dotowanych posiłków oraz szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich...
  • Pomoc publiczna

    Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

    Zagadnienie pomocy publicznej ma swoje źródło w prawie wspólnotowym. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej udzielanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą pomocy w różnej formie...