Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowegopowołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi odpowiada przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Łodzi za prawidłową i terminową realizację zadań, które wykonuje przy pomocy Urzędu Celno-Skarbowego.

  Zakres działania, terytorialny zasięg i organizację Urzędu Celno-Skarbowego określają w szczególności:

  1. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.);
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.);
  3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
  4. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz.41, z późn. zm);
  5. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 393);
  6. zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 42);
  7. przepisy odrębne;
  8. regulamin organizacyjny.
  Rejestr zmian