Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  • Rejestr biegłych skarbowych.

  Rejestr biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi prowadzi komórka egzekucji administracyjnej. Rejestr udostępniany jest na prośbę zainteresowanego podmiotu w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, przy ul. Gibalskiego 2/4 w pok. 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

  • Rejestr pism i spraw.

  Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne.

  • Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA.
  • Rejestr skarg i wniosków.
  • Archiwum zakładowe wraz z magazynami w poszczególnych urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i oddziałach celnych.

  Prowadzenie archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi należy do zakresu działania Wydziału Archiwum. W archiwum zlokalizowanym w Zgierzu przy ul.Popiełuszki 8, wyznaczeni pracownicy dokonują udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.
   

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi regulują:

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (jt. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.)
  2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
  3. Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach
  4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz.1167 j.t.).
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (jt., Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt., Dz.U. z 2018 r. poz.1395 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (jt., Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jt., Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).
  11. Zarządzenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 26 listopada 2018 r w sprawie organizacji Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
    
  Rejestr zmian