Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sadów administracyjnych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie do organu wyższego stopnia , tj. do Ministerstwa Finansów (art. 141 §1 Op). Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony lub z urzędu. Przy postępowaniu odwoławczym, odwołanie wnosi się do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który tę decyzję wydał.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

  Składania skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Dokumenty można składać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź;
  • w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, pokój nr 1 – parter budynku;
  • osobiście w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi;
  • faksem na nr 42 25 47 101;
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: ias.lodz@mf.gov.pl;
  • na informatycznych nośnikach danych –

  WAŻNE:

  Akceptowalne rodzaje nośników danych:

  • płyta CD/DVD,
  • pamięć masowa USB 1.1, 2. 0 lub 3.0)

  Akceptowalne formaty danych:

  • dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv;
  • informacje graficzne: .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg;
  • informacje dźwiękowe lub filmowe: .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, mpeg4, .ogg, .ogv;
  • format stron www: .html, .xhtml, .css;
  • format danych: .xml, .xsd, .gml, .rng; format danych: .xsl,  .xslt;

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • dokumenty elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w przepisach odpowiednio Ordynacji podatkowej lub Kodeksu postępowania administracyjnego
  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.

  Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych należy użyć: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.

  Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem, nośnik nie podlega zwrotowi. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 50MB.

  Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem, nośnik nie podlega zwrotowi.

  Przyjęcia interesantów odbywają się:

  Pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przyjmują w wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa będzie wizyta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

  W tych samych godzinach czynna jest kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

  W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi lub Zastępcy Dyrektora przyjmują osoby zainteresowane w poniedziałki od 15:30 do 16:30, po wcześniejszym umówieniu.

  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Krajowa Informacja Skarbowa

  Zadaniem KIS jest wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej.

  nr telefonu : 801 055 055, (+48) 22 330 03 30

  forma elektroniczna za pośrednictwem formularza: www.finanse.mf.gov.pl/pp/masz-pytanie-odpowiemy

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej

  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000

  Adres skrzynki e-mail, na który można przesyłać informacje: powiadomKAS@mf.gov.pl

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych klientów informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  • naruszeń przepisów prawa celnego,
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

  KTI KAS zastąpił, funkcjonujące do 30 kwietnia 2018 r., kontakty: „Powiadom Cło" oraz „Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej".

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres e-mail są jednolite na terenie całego kraju.

  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.

  Otrzymane informacje są wnikliwie analizowane i we właściwy sposób wykorzystywane.

  Każda wiadomość o łamaniu prawa jest dla nas cenna. Skuteczna walka z przestępczością to więcej pieniędzy w krajowym budżecie na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne. Jeżeli masz informacje, które mogą nam w tym pomóc, nie zostawiaj ich dla siebie – powiadom KAS. 

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.02.2017 Data publikacji: 08.02.2017 13:28 Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2020 07:20
  Autor: Dorota Kurmanowska Osoba publikująca: Agnieszka Majchrzak Osoba modyfikująca: Agnieszka Majchrzak
  Rejestr zmian