Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram osób niesłyszących

  W myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824 j.t.) – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchoniewidome, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów,
  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji

  3. świadczenia w postaci usług tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi udostępnia w/w osobom następujące formy kontaktu:
  • poczta elektroniczna: ias.lodz@mf.gov.pl
  • fax: +48 42 25 47 101
  • telefon: +48 42 25 47 000
  • osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

  Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, al. Kościuszki 83, pok. nr  1
  Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 j.t.)
  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
   

  Pliki do pobrania

  Rejestr zmian