«Powrót

Tryb działania i podstawy prawne

Tryb działania i podstawy prawne

Tryb działania i podstawy prawne

Tryb działania Izby Administracji Skarbowej / Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz Urzędu Skarbowego / Naczelnika Urzędu Skarbowego określają następujące akty prawne (stan na dzień 12.07.2018 r.):

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508 ze zmianami);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 379 ze zmianami);
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zmianami);
 4. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314);
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 149);
 6. Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 106 ze zmianami);
 7. Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 201 ze zmianami);
 8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zmianami);
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 106 ze zmianami);
 10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zmianami);
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 62 ze zmianami);
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami);
 13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);
 14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zmianami);
 15. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2173);
 16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zmianami);
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 138);
 18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zmianami);
 19. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238);
 20. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zmianami);
 21. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1243);
 22. Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r.  Kodeks celny (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 120, poz. 1122 ze zm.);
 23. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r.  Prawo celne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 167 ze zm.).
Rejestr zmian